Sunday, June 16, 2019

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/5jogja/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

15-on 1620-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-off 55-on 60-on 65-on  

kohaku 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

Kohaku,48 cm
Denny Tan - Surabaya
Handling: Twinkoi

 Kohaku,46 cm 
Iko Koi - Yogyakarta
Handling: Iko Koi Aquarium

 

sanke 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

Taisho Sanshoku,48 cm
WS Koi Farm - Yogyakarta
Handling: WS Koi Farm

 

 

 

showa 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

Showa Sanshoku,50 cm 
Iko Koi - Yogyakarta
Handling: Iko Koi Aquarium


Showa Sanshoku,46 cm
WS Koi Farm - Yogyakarta
Handling: WS Koi Farm

 

 

shiro 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

Shiro Utsuri,46 cm 
Asia Koi - Pasuruan
Handling: WW Farm

Shiro Utsuri,47 cm
Iko Koi - Yogyakarta
Handling: Iko Koi Aquarium

 

 

hiki 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

 

 

 

bekko 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

 

 

 

shusui 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

 

 

 

asagi 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

 

 

 

koromo 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

 

 

 

goshiki 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

 

 

 

muji 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

 

 

 

moyo 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

Hikari Moyomono,50 cm
Ogata Solo - Solo
Handling: Jakarta Koi Centre

 

Hikari Moyomono,50 cm
Budi Santosa - Yogyakarta
Handling: Budi Santosa

 

Hikari Moyomono,50 cm 
Mr. Koi - Kendal
Handling: Mr. Koi

ginrina 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

Kinginrin A,48 cm
WS Koi Farm - Yogyakarta
Handling: WS Koi Farm

 

 

 

ginrinb 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

 

 

 

kawari 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

 

Kawarimono,50 cm
dr. Andi Oktama - Solo
Handling: Jakarta Koi Centre

 

Kawarimono,49 cm
WS Koi Farm - Yogyakarta
Handling: WS Koi Farm

 

tancho 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

 

Tancho,50 cm
Erick Fitrianto - Yogyakarta
Handling: KoiRaya

 

Tancho,48 cm
LuDo Koi - Bandung
Handling: LuDo Koi

 

doitsu 
  Juara 1  Juara 2  Juara 3